Przejdź do treści
Wczytuję...

Teoretycznie młody, energiczny pracownik jest wydajniejszy, szybszy i ogólnie lepszy od emeryta. To oczywiście nie do końca prawda, gdyż emeryt może być cennym pracownikiem ze względu na doświadczenie i umiejętności, dokładność i setki innych cech. Niejeden pracodawca to wie, a ponieważ emerytury w naszym kraju są, jakie są, to wielu ludzi w słusznym wieku decyduje się na pracę. Przedsiębiorca musi jednak przestrzegać prawa, więc warto to prawo znać.

Kim jest emeryt?

W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie oznacza to jednak, że wszyscy emeryci w naszej ojczyźnie go osiągnęli. Są zawody, jak policjant chociażby, które z różnych powodów pozwalają na znacznie szybsze przejście na garnuszek państwa.

Najmłodszym emerytem w Polsce był pewien 33-letni mieszkaniec Krakowa, który wstąpił do policji w wieku 18 lat i po 15 latach pracy pobiera dożywotnią emeryturę. To czy to moralne każdy zapewne potrafi sam ocenić, jednak warto o tym pamiętać, że emeryt nie zawsze równa się staruszek.

Według prawa zatem za emeryta uznaje się osobę, która posiada ustalone prawo do emerytury. Decyzję o ustaleniu tego prawa podejmuje ZUS, lub KRUS, w zależności, gdzie osoba była ubezpieczona.

Umowa o pracę

Prawo zezwala na zatrudnianie emerytów w różnych formach. Jeśli pracodawca zamierza przyjąć emeryta na podstawie umowy o pracę, to jest zobowiązany do opłacania obowiązkowych składek ZUS. Oznacza to, że przedsiębiorca w tym wypadku musi opłacać ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także ubezpieczenie zdrowotne. Jedynie składki  na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zależny od wieku pracownika i nie opłaca się ich w przypadku, gdy zatrudniana kobieta ukończyła 55, a mężczyzna 60 lat.

Charakter wyżej wymienionych składek jest obowiązkowy, niezależnie od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, jak i wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca od momentu podpisania umowy ma 7 dni na poinformowanie ZUS-u o powstaniu nowego obowiązku ubezpieczeniowego na druku ZUS ZUA z kodem 01 10XX.

Umowa zlecenie

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na podpisanie z emerytem umowy zlecenie, to sytuacja ze składkami staje się zależna od okoliczności. Jeśli umowa ta jest jedyną formą zatrudnienia, to obowiązkowe pozostają ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Dobrowolne pozostaje ubezpieczenie chorobowe.

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w innym miejscu na umowę o pracę i otrzymuje z tego tytułu przynajmniej minimalne wynagrodzenie (2 800 zł brutto), to zleceniodawca jest zwolniony ze wszystkich składek ubezpieczeniowych za wyjątkiem zdrowotnej.

Jeżeli pracownik ma podpisane umowy zlecenie z innymi pracodawcami, to obowiązkowemu oskładkowaniu podlegają wszystkie z nich do momentu osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Należy pamiętać, że umowa zlecenie, jeżeli jest zawarta z emerytem zatrudnionym na umowę o pracę u tego samego pracodawcy, jest traktowana, jako przychód wynikający ze stosunku pracy i podlega pełnemu oskładkowaniu. Dzieje się tak niezależnie od przekroczenia progu minimalnego wynagrodzenia.

Pracodawca ma obowiązek zgłosić umowę zlecenie w ciągu 7 dni od jej zawarcia. Zgłoszenia należy dokonać drukiem ZUS ZUA, jeśli zatrudniony podlega ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym z kodem 04 10XX, lub drukiem ZUS ZZA z tym samym kodem, jeżeli podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest obligatoryjnie wyłączona z obowiązkowych ubezpieczeń i nie inaczej jest w przypadku emerytów. Należy jednak pamiętać, że podobnie, jak w przypadku umowy zlecenie, jeśli jest ona podpisana u pracodawcy, który zatrudnia już daną osobę na umowę o pracę, to jest ona traktowana, jako przychód od stosunku pracy i w pełni oskładkowana.

Najlepsza forma

Z perspektywy zatrudniającego najlepszą formą umowy wydaje się ta o dzieło, chociaż charakter pracy nie zawsze na takową pozwala. W przypadku, gdy emeryt nie jest zatrudniony w innym miejscu na umowę o pracę, to nadal bardziej opłacalną formą będzie umowa zlecenie. Różnicę w tym wypadku względem umowy o pracę stanowi zwolnienie ze składki chorobowej. Umowa o pracę pozostaje z perspektywy pracodawcy najmniej korzystną formą, choć pozwala na zachowanie okresu wypowiedzenia, co może pozostać nie bez znaczenia przy wyborze zawieranej umowy.

Sebastian

Leave a Comment