Przejdź do treści
Wczytuję...

Osoby z niepełnosprawnością, nie różnią się niczym od osób bez niej, pod względem wartości. Tak samo jak inni czują, myślą oraz pragną być postrzegani jako równi. Ich wady wrodzone lub te nabyte, na przykład w nieszczęśliwym wypadku, nie lokują ich niżej od osób bez takich wad. Bardzo mało mówi się o zatrudnianiu oraz traktowaniu osób niepełnosprawnych przez pracodawców. Jest to swego rodzaju temat tabu, o którym wiedzą tylko osoby, których bezpośrednio on dotyczy. Jakie prawa oraz jakie  przywileje posiada osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności? Czy pracodawca może czerpać jakieś korzyści, dzięki zatrudnieniu osoby, z takim orzeczeniem? Zapraszam do lektury tekstu, w którym zawarte są wszystkie odpowiedzi.

Podział orzeczeń o niepełnosprawności

Na samym początku warto zwrócić uwagę na różne stopnie niepełnosprawności, które określają predyspozycje oraz wytrzymałość osoby je posiadającej. Są one opisane w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku, dotyczącej rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Z ustawy tej wynika, iż możemy wydzielić dwie grupy osób niepełnosprawnych. Są to:

  • osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności. Zatrudniając taką jednostkę, pracodawca musi pamiętać o jej przywilejach. Przede wszystkim, nie może ona pracować dłużej niż 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo. Co za tym idzie, nie wolno przetrzymywać takiego pracownika w godzinach nadliczbowych oraz proponować mu zmian nocnych. Ma on również prawo do dodatkowej przerwy podczas pracy, wynoszącej 15 minut. Może być to zwyczajnie czas na wypoczynek lub na gimnastykę usprawniającą, jednak pracodawca ma obowiązek wliczyć czas takiej przerwy, do czasu pracy.

Kogo zaliczamy do drugiej grupy?

Do drugiej grupy osób, zaliczamy następujące przypadki:

  • osoby z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Czas rzeczywisty wykonywanych zadań przez takiego pracownika, nie może przekroczyć 7 godzin na dobę oraz 35 godzin tygodniowo. Tak samo jak w pierwszej grupie, opisanej powyżej, nie może być on zatrudniany na zmiany nocne lub w godzinach nadliczbowych. Przysługuje mu również przerwa o długości 15 minut, która wliczana jest w czas pracy.

Jakie dodatkowe przywileje przysługują osobom z bardziej rozwiniętą niepełnosprawnością?

Różnicą, która rozdziela osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, od osób z orzeczonym umiarkowanym i znacznym jej stopniem, są pewne przywileje, których ci pierwsi nie posiadają. Zaliczają się do nich, między innymi, prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Takich dni wolnych, osoba niepełnosprawna, może pobrać 10, w ciągu całego roku kalendarzowego. Ma również możliwość czasu wolnego od pracy, zachowując jednocześnie pełne wynagrodzenie, w celu zrobienia badań lub wyjechania na urlop rehabilitacyjny. Osoba korzystająca z tej opcji, ma na takie działania 21 dni roboczych, jeśli czynności wyżej wymienione nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy.

Urlop niewykorzystany przez pracownika w danym roku, może być przeniesiony oraz dodany do dni wolnych następnego roku, jako urlop zaległy.

Korzyści z zatrudniania osoby niepełnosprawnej? Jest ich wiele.

Nie każdy pracodawca zdaje sobie sprawę z tego, iż zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, może przynieść wiele korzyści. Nie mówiąc o rzeczach tak oczywistych, jak zyskanie wartościowego i oddanego pracownika czy podniesione morale innych zatrudnionych w firmie. Państwo proponuje przedsiębiorcom szereg dofinansowań, przysługujących osobie, która zatrudnia jednostki z orzeczeniem o niepełnosprawności. Oto niektóre z nich:

  • zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Taki zwrot należy się pracodawcy, który zatrudni osobę z oświadczeniem o niepełnosprawności na okres minimum 36-ciu miesięcy. Dodatkowo, osoba pod którą stanowisko będzie przygotowywane, musi być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca zatrudnienia;
  • refundacja składek ZUS. O dofinansowanie kosztów składek ZUS mogą ubiegać się osoby, które w swojej firmie zatrudniają co najmniej 25-ciu pracowników. Muszą również wykazać, iż osiągają co najmniej 6-cio % wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawcy posiadający mniej niż 25 osób zatrudnionych, mogą starać się o refundację, bez względu na wysokość wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych;
  • zwrot kosztów, za przeprowadzenie szkolenia osoby niepełnosprawnej. Jeżeli pracodawca organizuje szkolenia, potrzebne osobie z niepełnosprawnością do rozpoczęcia pracy, może złożyć wniosek o pokrycie jego kosztów. Takie pismo składa się do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, który po rozpatrzeniu, godzi się na zwrot pieniędzy lub odrzuca wniosek. Zwrot środków może obejmować takie wydatki jak, na przykład pokrycie wynagrodzenia osoby prowadzącej szkolenie, koszty podróży czy koszty materiałów szkoleniowych.

Olga

Leave a Comment