Przejdź do treści
Wczytuję...

Umowa-zlecenie jest bardzo popularną formą umowy zatrudnienia w Polsce. Zleceniodawcy w ramach takiej umowy nie muszą przestrzegać pewnych przepisów, które reguluje Kodeks Pracy, jak np. przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia za okres choroby. Jakie są wszystkie cechy charakterystyczne umowy-zlecenia? Kto może na niej dużo zyskać? Wyjaśniamy!

Umowa-zlecenie – na czym polega?

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, co oznacza, że to przepisy Kodeksu Cywilnego mają zastosowanie w rozstrzyganiu ewentualnych sporów, a także przy zawieraniu umowy oraz jej wykonywaniu. Umowa zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania czynności (pracy, usługi) dla zleceniodawcy. Wszelkie warunki, terminy, wynagrodzenie powinny regulować zapisy znajdujące się w umowie.

W porównaniu do umowy o pracę, umowa-zlecenie generuje niższe koszty dla zleceniodawcy.

Ważne! W przypadku uczniów oraz studentów poniżej 26 roku życia nie ma obowiązku opłacania składek ZUS. Prawo do korzystania ze świadczeń opieki medycznej zapewnia uczelnia lub rodzic.

Zalety umowy-zlecenia

  • Gwarantowana minimalna stawka godzinowa – jest to niewątpliwie ogromny plus dla zleceniobiorców wykonujących pracę w ramach tej umowy. Warto pamiętać, że godzinowa stawka minimalna wzrasta z każdym rokiem; wzrost ten jest proporcjonalny do wzrostu płacy minimalnej.
  • Zleceniobiorca ma dużą swobodę pracy. Jest to związane z tym, że zapisy zawarte w umowie-zleceniu raczej nie zakładają stałego nadzoru zleceniodawcy. Osoba wykonująca usługę, sama ustala godziny, miejsce oraz sposób ich wykonania. Może również wynegocjować płatną przerwę w pracy.
  • Dla zleceniodawcy dużą zaletą jest możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie. Można to zrobić nawet jeżeli zleceniobiorca przebywa na zwolnieniu chorobowym. To samo dotyczy kobiet w ciąży – im również zleceniodawca w każdej chwili może wypowiedzieć umowę. Również dla zleceniobiorców ta opcja może być korzystna, choćby w przypadku studentów, czy ogólnie osób, które dopiero pojawiły się na rynku pracy. Jeśli dostaną propozycję pracy, która jest lepsza ze względów, czy to finansowych, czy możliwości dalszego rozwoju – mogą bez żadnego problemu przejść do nowej pracy.
  • Możliwość powierzenia zlecenia osobie trzeciej. Oczywiście jest to możliwe, gdy „wynika to z umowy albo ze zwyczaju lub gdy zleceniobiorca jest do tego zmuszony przez okoliczności” (art. 738 Kodeksu cywilnego). Zleceniodawca powinien mieć tego świadomość; powinny mu być podane imię, nazwisko wraz z adresem zamieszkania osoby zastępującej zleceniobiorcę.

Jakie elementy powinny się znaleźć w umowie-zleceniu?

  • Strony umowy – czyli imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adresy zamieszkania, numery dokumentów obu stron oraz numery PESEL, w przypadku zawarcia umowy między osobami fizycznymi. Jeżeli natomiast umowa zawierana jest między osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wtedy w umowie powinny się znaleźć nazwy działalności wraz z Numerem Identyfikacji Podatkowej. Podobnie jest w przypadku, gdzie jedną ze stron umowy jest spółka – należy podać jej nazwę, adres siedziby, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Na umowie powinna być również odnotowana data oraz miejsce jej zawarcia.
  • Określenie zakresu współpracy wraz z opisem zlecenia – ważne jest, aby te elementy były opisane w umowie w sposób szczegółowy, ponieważ w razie ewentualnych sporów łatwiej będzie je rozstrzygać, a w razie potrzeby – dochodzić roszczeń. Nie tylko zakres pracy zleceniobiorcy powinny być zapisane; również obowiązki zleceniodawcy, jak na przykład dostarczenie materiałów do pracy.
  • Wynagrodzenie oraz termin – stawka godzinowa nie może być niższa od minimalnej stawki (w 2021 wynosi ona 18,30 brutto). Czas trwania zlecenia również powinien być zawarty w umowie (dzień rozpoczęcia i zakończenia zlecenia). Oczywiście umowa może zawierać zapis, że jest ona na czas nieokreślony; umowę można wypowiedzieć w trakcie jej trwania.
  • Odpowiedzialność – jest to zapis określający konsekwencje różnych zdarzeń, przykładowo wykonania zlecenia w sposób wadliwy, niewykonania go w terminie, anulowania zlecenia czy też niewypłacenia pełnej stawki wynagrodzenia ustalonego w umowie. Można też w ramach tego zapisu dodać, że jeśli umowa nie reguluje danej kwestii – to zastosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Jeśli umowa-zlecenie zawierana jest w formie pisemnej, to oczywiście muszą się na niej znaleźć podpisy obu stron. Warto jednak zaznaczyć, że ten rodzaj umowy, w odróżnieniu od umowy o pracę, może być również zawarty w formie ustnej.

Każdy medal ma dwie strony

Podsumowując, warto dodać, że oprócz wyżej wymienionych zalet umowa-zlecenie ma również swoje słabsze strony. Szczególnie dla osób szukających stabilnego, pewnego źródła utrzymania. Umowa-zlecenie nie daje zleceniobiorcy poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli w umowie nie zawarto zapisów regulujących te kwestie, to przepisy ochronne dotyczące czasu pracy, prawa do urlopu itp. nie obowiązują. Dlatego warto indywidualnie przeanalizować, czy ten rodzaj umowy jest w danym przypadku optymalny.

Marta

Leave a Comment